Kauza ako výzva
Vašim prípadom sa venujeme s plným nasadením, či už ide o jednoduchú zmluvu alebo o zložitý súdny spor. Za poskytnuté služby Vám plne zodpovedáme.
Klient ako partner
Pre nás nie ste "ďalším spisom v kartotéke", načúvame Vašim problémom, Vašej situácii dokážeme prispôsobiť podmienky našej vzájomnej spolupráce a snažíme sa byť Vašim partnerom.
Advokácia ako poslanie
Dennodenné vzdelávanie, vyhľadávanie nových informácií z právnej teórie aj právnej praxe sú prirodzenou potrebou aj zásadou našej práce.
JUDr. Katarína Adamovská

Vzdelanie:
  • Štúdium na Právnickej fakulte UPJŠ V Košiciach v rokoch 1996 – 2001
  • Australian Institute of Commerce and Language, Sydney – 2001 – 2002
  • v roku 2005 získala na Právnickej fakulte UPJŠ titul "JUDr."
Pracovné skúsenosti:
  • v rokoch 1998 – 2000 pracovala v Top Rádiu Košice a v Rádiu TWIST,
  • v rokoch 2002 – 2006 pôsobila ako advokátska koncipientka
  • od roku 2006 pôsobí ako advokátka, zapísaná v zázname advokátov Slovenskej advokátskej komory
    pod číslom 5438
Jazykové schopnosti: anglický jazyk aktívne, nemecký jazyk aktívne

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone advokácie pre rok 2010 v zmysle poistnej zmluvy č. 1548007200 uzavretej s poisťovňou KOOPERATIVA, a.s. Vienna Insurance Group s výškou poistnej sumy 114 519,02 EUR.

Kontakty:
Tel. +421 905 587 727
e-mail: adamovska@vialegis.sk

Pri výkone advokátskej činnosti spolupracujeme s viacerými notárskymi a exekútorskými úradmi, účtovníkmi a ekonómami, realitnými maklérmi, rozhodcovským súdom a odborníkmi z iných príslušných oblastí.


Advokátska kancelária
JUDr. Katarína Adamovská
JUDr. Jozef Adamovský

Žižkova 6, 040 01 Košice, Slovenská republika


Zobraziť na väčšej mape